صفحه اصلی > آموزش ویژوال کامپوزر : 5 Best Webflow Alternatives You Should Be Using in 2022

5 Best Webflow Alternatives You Should Be Using in 2022

[ad_1]

5 Best Webflow Alternatives You Should Be Using in 2022

Webflow is a stand-alone website builder that allows you to create websites without coding. While this drag-and-drop builder offers CMS, SEO, and eCommerce features, it is unsuitable for non-techies and has a high maintenance cost. It makes users seek other website builders for their businesses.

Statistics by User Guiding reveal that no-code/low-code solutions will account for over 65% of software development activities by 2024 and gross $187 billion in revenue by 2030. So it’s essential to choose the right solution to help you set up and maintain your site without having to learn or use too much additional HTML and CSS.

One of the best alternatives to Webflow is Visual Composer, our WordPress website builder. It’s an all-in-one solution that provides a drag-and-drop editor, advanced SEO features, numerous website templates, and web elements. It helps you build responsive websites and online stores easily. It’s suitable for beginners and advanced users. Get started today and join thousands of web creators using Visual Composer.

In this article, we will review the best Webflow alternatives to help you decide the best option for your business or clients. First, we’ll introduce Webflow.

What Is a Webflow Website Building Platform?

Webflow website builder interface and feature visualisation
Webflow website builder. Source: CMS Critic

Webflow is a drag-and-drop website builder that enables you to design responsive websites. It is suitable for professional designers and advanced developers.

Users seek the best alternative to Webflow for the following reasons

 • No mobile apps for site editing
 • High maintenance cost
 • Limited customer support
 • Steep learning curve
 • Poor UI

Therefore, we researched the five best Webflow alternatives for you. Let’s see what they offer.

Webflow Alternatives: The Evaluation Parameters

Our article evaluates these Webflow alternatives with the following criteria:

 • User rating
 • Unique features
 • Integrations
 • Customer support
 • Pros
 • Cons
 • Pricing

Let’s see how well other website builders perform in these categories.

The Best 5 Webflow Alternatives for Building a Professional Website

Here are the best Webflow alternatives you need to know about in 2022.

 • Visual Composer
 • Wix
 • HubSpot CMS Hub
 • Duda
 • Zyro

We will start with Visual Composer and explain why it’s the best Webflow alternative.

1. Visual Composer

Visual Composer website builder editor interface with elements
Visual Composer Website Builder

Visual Composer is a free WordPress website builder. You can create dynamic websites and online stores without coding. Our all-in-one platform provides content elements, website templates, pop-ups, plugins, free stock images, and third-party integrations to help you create the best websites for your clients.

User Rating

Visual Composer scores 4.3/5 stars on Capterra based on 55 reviews.

What Makes This Website Builder Unique

Visual Composer is great for non-tech-savvy users. It is also the go-to choice for most experienced web creators because it allows you to add custom CSS, JS, and HTML to specific web pages.

Our WordPress website builder also comes with the best features every web creator needs, including SEO and advanced marketing tools to help optimize your website and close sales.

With Visual Composer, you can edit your website content on the go from your mobile devices and tablets, unlike Webflow. It gives you the creative freedom to design the beautiful website, online portfolio, or online store you deserve.

These are just a few of the ways how Visual Composer makes you a better web creator than your competitors.

Integrations

Visual Composer offers robust options of popular third-party plugins and marketing tools, including

 • WooCommerce
 • wpDataTables
 • MailChimp
 • Gutenberg
 • Yoast
 • Weglot
 • Advanced Custom Fields
 • Unsplash
 • WP Forms
 • HubSpot Forms
 • Google
 • Giphy

Customer Support

Around 30% of all Visual Composer customers are motivated to go premium because of access to premium support rather than features. Our help center has several free resources, like tutorials, blog posts, FAQs, and an active online community.

You can also contact our reliable support team via email, live chat, and tickets.

Pros

 • Intuitive drag-and-drop editor with an easy interface
 • Compatible with different devices
 • It gives the best price for web creators with 1000 sites
 • Great platform with numerous website elements, add-ons, pre-built templates, and other features
 • Regular updates and reliable support
 • Automatic SEO features for high speed and performance
 • Theme builder options for creating customized layouts
 • It offers both mobile and desktop editing for website building

Cons

 • A slight learning curve for new users, but lower than other Webflow alternatives

Pricing

Asides from the forever free plan with a free page builder, we also offer five premium pricing plans with advanced features.

 • Single — $49/year for one website
 • Plus — $99/year for five websites
 • Accelerate — $149/year for 20 websites
 • Growth — $349/year for 100 websites
 • Agency — $849/year for 1000 websites
 • Lifetime — $149 for one website (onetime payment)

Our Lifetime Plan is for creators who want to charge their clients for the license per project without managing their subscriptions.

All plans come with a 30-day refund guarantee and include all Premium features. To experience Visual Composer Premium with no strings attached, you can get started with a 3-day free trial. Plus, you can always get started with the free version to see how Visual Composer works.

2. Wix

Wix website builder interface and navigation bar
Wix website builder. Source: Expert Reviews

Wix is a website builder that allows you to create personalized websites through its Artificial Design Intelligence (ADI) software with drag-and-drop tools.

User Rating

Wix scores 4.4/5 stars on Capterra, based on 8894 reviews.

What Makes This Website Builder Unique

Wix achieves its level of personalization through questionnaires generated by its ADI software, helping you create a precise picture of what you want to build.

The stand-alone cloud platform offers free, reliable hosting with a custom domain name, logo maker, templates, and third-party integrations. Still, it also has some drawbacks that make users seek other Wix alternatives.

Integrations

Wix integrates with

 • MailChimp
 • HubSpot
 • Google Ads
 • Google Analytics

Customer Support

Wix offers limited support to users. Asides from its knowledge base of FAQs and helpful articles, there is not much for users to get by.

Pros

 • Helpful integrations and templates
 • SEO tools
 • Supports email marketing
 • Builds personalized websites

Cons

 • Poor customer service
 • Overwhelming features and options
 • Transferring your site to a different platform is difficult
 • Not suitable for beginners
 • High cost for advanced functionality and third-party apps

Pricing

Wix offers a limited free plan, and it gives you a 14-day free trial for their premium plans. Wix groups its premium plans into two major categories:

Websites Plans

 • Connect Domain — $4.50/month
 • Combo — $8.50/month
 • Unlimited — $12/month
 • VIP — $24.50/month

Business and eCommerce Plans

 • Business Basic Plan — $17/month
 • Business Unlimited Plan — $25/month
 • Business VIP Plan — $35/month

Wix also has a 14-day money-back guarantee on all its paid plans.

3. HubSpot CMS Hub

HubSpot CMS website builder interface
HubSpot CMS website builder. Source: HubSpot

HubSpot Content Management System (CMS) Hub is a cloud-based platform that offers developers and marketers the tools they need to create websites and manage content without coding.

User Rating

HubSpot CMS Hub has a 4.4/5 stars rating on Capterra, based on 50 reviews.

What Makes This Website Builder Unique

HubSpot combines website creation with CRM, streamlining marketing processes to give customers a better experience when they visit your website or online store.

Integrations

HubSpot CMS Hub is compatible with notable third-party plugins and marketing tools, like

Customer Support

HubSpot offers robust support channels for users on their paid plans. You can contact their support reps via email, live chat, or phone.

They also provide how-to articles, video tutorials, and an active online community.

Pros

 • Robust customer support channels
 • Helpful third-party integrations
 • User-friendly
 • Simple visual interface

Cons

 • Its web design tools can be overwhelming for new users
 • Designs templates could be better
 • Full customization may require you to have coding knowledge

Pricing

HubSpot CMS has a free forever plan with limited features and support. It also has three paid plans:

 • Starter — $23/month
 • Professional — $360/month
 • Enterprise — $1200/month

Each plan comes with a free trial.

4. Duda

Duda website builder interface
Duda website builder. Source: Digital

Duda is a tool that helps agencies and professional designers to create custom websites, landing pages, or online stores for small businesses.

User Rating

Duda scores 4.6/5 stars on Capterra, based on 175 reviews.

What Makes This Website Builder Unique

Duda helps you streamline your workflow, automation, and web development processes with the help of AI tools to create beautiful websites for your clients.

Integrations

Duda is compatible with notable third-party plugins like

 • Zapier
 • MailChimp
 • Stripe
 • Airtable
 • Google sheets

Customer Support

Duda offers support via live chat, web form, email, and phone. It also has an active community and a knowledge base of helpful resources and tutorials.

Pros

 • Offers multi-language support (English, Portuguese and Spanish)
 • Good for agencies
 • Pre-designed templates
 • Simple drag-and-drop editor

Cons

 • Limited customization
 • Not the best choice for non-techies
 • No built-in email marketing and project management integration

Pricing

Duda has four pricing plans with a free 14-day trial.

 • Basic — $14/month billed annually (one website)
 • Team — $22/month billed annually (one website)
 • Agency — $44/month billed annually (four websites)
 • Custom — Contact support

5. Zyro

Zyro website builder interface
Zyro website builder. Source: Cybernews

Zyro is a web design tool that allows you to create your business website or online store without coding skills.

User Rating

Zyro has a 4.7/5 star rating on Capterra, based on 300 reviews.

What Makes This Website Builder Unique

Building websites with Zyro is simple because of its unique AI tools and features like logo maker, AI content generator, AI business name generator, and more.

Integrations

Zyro integrates well with

 • Google Analytics
 • Google Tag Manager
 • Facebook Pixel
 • Hotjar

Customer Support

Asides from resources like FAQs, Zyro offers email and 24/7 live chat support.

Pros

 • Easy drag-and-drop editor
 • Reliable web hosting
 • Responsive, lightweight websites

Cons

 • Not a free website builder and has no free trial
 • Room for more features

Pricing

Zyro offers two pricing plans

 • Website — $11.99/month/website
 • Business — $14.99/month/website

All plans come with a 30-day refund guarantee.

Webflow Alternatives: Features Comparison

We compared the features of all five alternatives to Webflow with the table below.

Feature

Visual Composer

Wix

HubSpot CMS Hub

Duda

Zyro

Drag-and-drop editor

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Fully responsive

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Works with any WordPress theme

Yes

Yes

Yes

No

No

SEO-friendly

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Cloud marketplace

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Theme builder

Yes

No

No

No

No

Popup builder

Yes

Yes

Yes

Yes

No

Custom widgets

Yes

Yes

No

Yes

No

Premade templates

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Free templates

Yes

Yes

Yes

No

No

Premium templates

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Free stock images

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Advanced design customization

Yes

Yes

Yes

No

Yes

Mobile editing

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Integrations

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Translation-ready

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Developer-friendly

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Non-tech-savvy users friendly

Yes

No

Yes

Yes

Yes

Why Use WordPress CMS-Based Website Builders?

WordPress website dashboard
What is: Content Management System (CMS). Source: WPBeginner

WordPress is not just a blogging platform; it is the best CMS software we have today. According to statistics, WordPress is the leading CMS platform, used by 64.3% of all the websites which have known content management systems.

Building websites on WordPress software is complex for non-techies as it may require advanced coding skills. Therefore, no-code/low-code WordPress CMS-based website builders like Visual Composer are the best options for eCommerce business owners, freelancers, and agencies.

Below are a few reasons you should go for WordPress CMS-based website builders:

 • Allow you to create websites and manage their content
 • Offers more power and scalability for web creators and agencies
 • Give you complete control over the customization and functionality of your website
 • Provides access to many website hosts
 • Allow you to create any kind of website, no matter the complexity
 • Offer many templates, themes, add-ons, third-party integrations, and plugins

Webflow Alternatives: FAQ

Is There a Free Alternative to Webflow?

Yes, there is. Visual Composer is a free WordPress website builder that allows you to design the best website or online store for your business. You can get started now and join thousands of web creators building with Visual Composer.

Do Professional Web Creators Use Webflow?

Yes, they do. Webflow created its platform with professional web designers and advanced developers in mind. But the alternatives mentioned in this article, allow advanced developers to use less coding and save more time than by using Webflow.

Is Webflow the Best CMS?

Webflow has some drawbacks that make it difficult for us to name it the best CMS platform. WordPress website builders like Visual Composer have shown more potential, and we consider it a better CMS platform than other WordPress website builders like Elementor and Brizy.

Webflow Alternatives: The Final Verdict

While there are other known website builders like WordPress software, Google Sites, Shopify, Adobe Dreamweaver, and more, the Webflow alternatives listed above offer helpful features for small businesses and web creators.

Visual Composer stands out as the top Webflow alternative on our list. It is an affordable, all-in-one solution that will help you optimize your websites and increase sales with its SEO and eCommerce tools.

Visual Composer is the fourth most popular WordPress plugin in the Top 100K sites category, and it can help you stand out from other web creators.

Get started with Visual Composer and create cutting-edge websites for you and your clients.

[ad_2]

Source link

طراحان خلاقی و فرهنگ پیشرو در زبان فارسی ایجاد کرد. در این صورت می توان امید داشت که تمام و دشواری موجود در ارائه راهکارها و شرایط سخت تایپ به پایان رسد.
پست های مرتبط

نحوه ایجاد یک گروه دکمه در وردپرس با ویژوال کامپوزر

ویژوال کامپورز قابلیت افزدون امکانات متنوعی به سایت شما را دارد از…

نحوه اضافه کردن ماسک های SVG سفارشی به تصاویر با CSS در ویژوال کامپوزر (ماسک رایگان)

[ad_1] حالا بیایید وارد مراحل شویم. اول از همه، شما نیاز دارید…

جامعه وردپرس به اوکراین باز می گردد

[ad_1] WordPress Gives A Hand یک رویداد خیریه است که در سه…

دیدگاهتان را بنویسید